Strona główna Uczelnie WSB Merito

Na Uczelniach WSB Merito oferujemy studia podyplomowe z wielu obszarów.

Podczas inauguracji nie zabrakło tradycyjnego hymnu studenckiego Gaudeamus Igitur, immatrykulacji słuchaczy pierwszego roku oraz wykładu – “Uczyć… jak to łatwo powiedzieć..”, który wygłosiła dr. hab. Na Uczelniach WSB Merito mamy łącznie ponad 250 uprawnień do prowadzenia kierunków na studiach I i II stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich. Czasami może wydawać się to trudne, ale koniecznie jest znalezienie bank australii oczekuje wzrostu gospodarczego w kraju, aby przyspieszyć równowagi między nauką i studiami a życiem prywatnym. Warto dbać o swoje zainteresowania, hobby i życie społeczne, aby uniknąć wypalenia. Kiedy jest czas na naukę, to angażujemy się w pełni, a gdy zrealizujemy plan i wykonamy to, co do nas należało, powinniśmy postawić na odpoczynek, spotkania z bliskimi i realizację pasji. Warsztaty z zarządzania projektami dla studentów i młodych kierowników Projektów.

Udostępnianie informacji publicznej

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej jest podjęcie pracy już na studiach. Dzięki dobrej organizacji zajęć na Uczelniach WSB Merito coraz więcej studentów efektywnie łączy te dwa obszary. W walce ze stresem pomocny może okazać się też mindfulness, czyli trening uważności. Uważność to praktyka skupiania uwagi na chwili obecnej bez oceniania czy analizowania. Mindfulness uczy akceptacji obecnych myśli i emocji, pomagając w redukcji lęku i stresu.

Ponadto Profesor jest Prezesem Śląskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej i opiekunem Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Semper Fidelis. Rozpoznanie swoich limitów, opanowanie umiejętności rezygnacji z niektórych obowiązków oraz zadbanie o własne zdrowie fizyczne i psychiczne są niezbędne, by efektywnie radzić sobie z presją i stresem na studiach. Zrozumienie swoich potrzeb i ustalenie priorytetów jest kluczem do sukcesu w osiągnięciu równowagi między ambicjami a zdrowiem psychicznym. Choć z pozoru może wydawać się, że planowanie nie jest w stanie w bezpośredni sposób obniżyć poziomu stresu, to okazuje się, że brak realistycznego harmonogramu może mieć niebagatelny wpływ na jego generowanie. Dlatego właśnie tworzenie realistycznych planów, ustalanie priorytetów i przygotowywanie harmonogramów pomaga zminimalizować presję związaną z terminami i zadaniami. Joga jest fizyczną praktyką, która łączy w sobie elementy ruchu i oddechu.

  • Zrozumienie swoich potrzeb i ustalenie priorytetów jest kluczem do sukcesu w osiągnięciu równowagi między ambicjami a zdrowiem psychicznym.
  • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB w Warszawie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  • Miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2023[13][14].

Są zadowoleni, bo na zajęciach spotykali uznanych wykładowców akademickich i praktyków biznesu, uczyli się w komfortowych warunkach i nawiązywali relacje na całe życie. Warto dodać, że za działalność na rzecz bezpieczeństwa woj. Robert Socha, prof. AWSB został wyróżniony przez Marszałka Województwa Śląskiego srebrną odznaką “Zasłużony dla województwa śląskiego”.

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń wrzesień 2023 r.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB w Warszawie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pamiętajmy, że będąc na granicy wytrzymałości, a najlepiej jeszcze zanim to nastąpi, można skorzystać z dostępnych źródeł wsparcia psychologicznego, które mogą być nieocenione w radzeniu sobie ze stresem i presją.

Część szkoleń skierowana jest do dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół i innych instytucji zajmujących się wychowaniem, edukacją i rozwojem dzieci i młodzieży. solidary markets fx forex broker-przegląd i informacje solidary Szkolenia odbywają się zarówno online, jak i w formie stacjonarnej. Chcesz zdobyć nową wiedzę, podwyższyć swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe?

Wyższa Szkoła Bankowa to teraz Uniwersytet WSB Merito

Każdy uczestnik Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń otrzymuje bon na studia podyplomowe w kwocie 1000 zł – do wykorzystania do dnia 30 września 2021 r. Akademicki Związek Sportowy działający przy Uczelni stwarza możliwość realizacji pasji sportowych w 27 dostępnych olej jest obrotowy około 3-tygodniowego maksimum sekcjach sportowych, zarówno w grach zespołowych, jak również sportach indywidualnych. Do dyspozycji studentów pozostaje w pełni wyposażony klub fitness wraz z siłownią. 89,3% absolwentów poleca studia na Uczelniach WSB Merito swoim znajomym.

Inicjatywa Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Szkolenia prowadzone są w formie webinariów i opierają się przede wszystkich na praktycznej wiedzy ekspertów Akademii WSB. 35 europejskich uczelni ma podpisane z Akademią WSB umowy partnerskie[63]. Tworzymy wielowymiarową przestrzeń do rozwoju, w której każdy czuje się dobrze.

Skorzystaj z Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń w Akademii WSB w dniach września 2023 r. W Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021 – Akademia WSB zajęła 13. W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 – Akademia WSB zajęła 3. Miejsce w Polsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2023[13][14]. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej uroczyście zainaugurował 16 rok swej działalności.

W kryterium Umiędzynarodowienie[16], Akademia WSB zajęła 1. Miejsce wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Projekty partnerstw strategicznych, w które zaangażowana jest uczelnia, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka, wymiana kadry akademickiej, wielokulturowość środowiska studenckiego, studiujący w językach obcych oraz studenci cudzoziemcy.

Pomocy można poszukać w poradniach psychologicznych, gdzie studenci mogą rozmawiać o swoich problemach i otrzymywać profesjonalne porady. Terapia indywidualna to z kolei idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują spersonalizowanego podejścia. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dobra komunikacja z bliskimi i korzystanie z szeroko pojętego wsparcia społecznego to istotne aspekty radzenia sobie ze stresem na studiach.

Mindfulness (uważność)

W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Jak radzić sobie ze stresem i presją na studiach?

Regularna medytacja mindfulness może zwiększyć poczucie spokoju i kontroli nad własnym życiem. Jednym z podstawowych narzędzi walki z przewlekłym silnym stresem jest praktykowanie technik relaksacyjnych. Ćwiczenia te pozwalają na obniżenie poziomu stresu, poprawę koncentracji oraz kontrolę nad emocjami, co jest niezwykle istotne podczas okresów intensywnej nauki i w czasie sesji. Stres może mieć niebagatelny wpływ na jakość życia studenckiego oraz wyniki akademickie, podobnie zresztą jak presja ze strony otoczenia i siebie samego, w związku z tym warto nauczyć się sobie z nimi radzić. Istnieje wiele skutecznych strategii, które mogą pomóc studentom w tym przypadku.

Co nowego w WSB Merito?

Rozmawianie ze znajomymi z roku, przyjaciółmi, rodziną lub specjalistami może pomóc w wyrażeniu emocji i znalezieniu wsparcia w trudnych chwilach. Chodzi o znalezienie kilku minut w ciągu dnia na spokojne zastanowienie się nad sobą, swoimi uczuciami i myślami. To doskonały sposób na rozważanie własnych potrzeb i wypracowywanie strategii radzenia sobie z codziennym stresem. Cichą refleksję można praktykować wszędzie, nawet w czasie drogi na uczelnię czy w łóżku przed snem i nie trzeba się do niej specjalnie przygotowywać.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *